Results
  1. SHO def. Kosei Fujita (8:09) [*]
  2. EVIL def. YOSHI-HASHI (17:15) [**1/2]
  3. Jeff Cobb def. Chase Owens (12:11) [***1/4]
  4. SANADA def. Tama Tonga (19:04) [***1/2]
  5. TAICHI def. Hirooki Goto (18:30) [***1/2]
  6. Kazuchika Okada def. Hiroshi Tanahashi (29:36) [****3/4]